szanujemy Twoją prywatność

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH ZA POMOCĄ FACEBOOK LEAD AD

 1. Postanowienia ogólne
  • Przedmiotowa Polityka Prywatności jest dokumentem zawierającym informacje o zasadach gromadzenia i przetwarzaniu danych udostępnionych za pomocą funkcji Facebook Lead Ad.
 2. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych uzyskanych poprzez formularz Facebook Lead Ad jest VANHEM Marcin Petrasz, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 18/20. 
  2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. udzielonej przez zgody, wyłącznie w celu kontaktu 
  3. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są (lub zależnie od potrzeb) mogą być pracownicy i współpracownicy Vanhem w zakresie usług związanych z marketingiem oraz portal Facebook.
  4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu bezpośredniego. 
  5. W związku z podaniem danych osobowych Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do żądania od Vanhem usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania przez Użytkownika danych osobowych uniemożliwia jednak skontaktowanie się firmy Vanhem z Użytkownikiem. 
  7. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Vanhem za pomocą systemów komputerowych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych (między innymi poprzez szyfrowanie przesyłanych danych, cykliczne zmiany haseł dostępów) oraz poza systemem komputerowym z zapewnieniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poziom bezpieczeństwa danych, adekwatny do ryzyka przetwarzania. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Vanhem zostały zobowiązane do zapewnienia adekwatnego poziomu bezpieczeństwa danych Użytkownika.
  8. Vanhem stosuje wymagane obowiązującymi przepisami zabezpieczenia zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności ochronę przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
  9. Poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook Lead Ad Użytkownik przekazuje firmie Vanhem wskazane w formularzu Facebook Lead Ad dane osobowe, obejmujące:
   1. imię i nazwisko Użytkownika,
   2. numer telefonu Użytkownika.
  10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Vanhem danych osobowych, o których mowa w ust. 9 powyżej następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza poprzez który Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe na portalu Facebook.
 3. Przesyłanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni przez telefon
  1. Uzyskując dane Użytkownika poprzez Facebook Lead Ad, przedstawiciel Vanhem będzie się kontaktował z Użytkownikiem w celu wskazanym w danym formularzu, np. odbycia zamówionej przez Użytkownika bezpłatnej konsultacji. 
  2. Vanhem nie będzie przesyłał, niezamówionych informacji handlowych oraz marketingowych na podany przez Użytkownika numer telefonu. 
 4. Obowiązywanie Polityki Prywatności
  • Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 07.02.2022 r.